جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری های حذف کننده فسفات (PRB) از پساب دفعی شهرک صنعتی آق قلا در استان گلستان

جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری های حذف کننده فسفات (PRB) از پساب دفعی شهرک صنعتی آق قلا در استان گلستان

جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری های حذف کننده فسفات (PRB) از پساب دفعی شهرک صنعتی آق قلا در استان گلستان

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده. ۱
فصـل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- فسفر و نقش آن در طبیعت. ۳
۱-۱-۱- فسفر.. ۳
۱-۱-۲- تاریخچه فسفر.. ۵
۱-۱-۳- نقش فسفر در گیاه.. ۶
۱-۱-۴- جذب و انتقال فسفر.. ۷
۱-۱-۵- نقش فسفر در گیاه.. ۷
۱-۱-۶ جذب فسفر.. ۹
۱-۱-۷- چرخه فسفر.. ۱۰
۱-۱-۸- برهمکنش فسفر با دیگر عناصر.. ۱۱
۱-۱-۹- مشکلات مصرف زياد فسفر.. ۱۲
۱-۱-۱۰- کمبود فسفر.. ۱۲
۱-۱-۱۱- علائم كمبود فسفر.. ۱۳
۱-۱-۱۲- مشكلات مصرف زياد فسفر.. ۱۴
۱-۱-۱۳- راههای جلوگیری از كمبود و بیش بود فسفر.. ۱۴
۱-۱-۱۴- تثبيت فسفرچیست؟.. ۱۵
۱-۱-۱۵- روش‌هاي…

دیدگاهتان را بنویسید