جداسازی و شناسایی باکتری ترشح کننده لیپاز خارج سلولی و مقاوم به حلال آلی و کاربرد آن در تولید بیودیزل

جداسازی و شناسایی باکتری ترشح کننده لیپاز خارج سلولی و مقاوم به حلال آلی و کاربرد آن در تولید بیودیزل

جداسازی و شناسایی باکتری ترشح کننده لیپاز خارج سلولی و مقاوم به حلال آلی و کاربرد آن در تولید بیودیزل

چکیده
در پژوهش حاضر، شناسایی و تولید یک لیپاز خارج سلولی و مقاوم به حلال آلی از باکتری مقاوم به حلال آلی مد نظر بود. جستجوی باکتری با نمونه گیری از نواحی آلوده به حلال آلی و روغن صورت گرفت. از میان تعداد زیادی باکتری سویه ی IE-93 به عنوان مقاوم ترین باکتری ترشح کننده لیپاز نسبت به حلال های آلی انتخاب شد و آنالیز ۱۶S rRNA نشان داد که باکتری مورد نظر از جنسStenotrophomonas می­باشد. Stenotrophpmonas sp. strain IE- 93 در محیطمناسب ، ۲ درصد زیتون ، (۰/۸pH~ )، دمای °C26 و rpm 180 کشت…

دیدگاهتان را بنویسید