جداسازی و شناسایی باکتری‌های تجزیه‌کننده‌ی ترکیبات آروماتیک خليج فارس، منطقه ساحلی استان بوشهر

جداسازی و شناسایی باکتری‌های تجزیه‌کننده‌ی ترکیبات آروماتیک  خليج فارس، منطقه ساحلی استان بوشهر

جداسازی و شناسایی باکتری‌های تجزیه‌کننده‌ی ترکیبات آروماتیک خليج فارس، منطقه ساحلی استان بوشهر

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
چکيده.. ۱
فصل اول:کليات تحقيق
۱-۱- مقدمه.. ۳
۱-۲- بيان مسئله.. ۴
۱-۳- اهميت و ضرورت انجام تحقيق.. ۵
۱-۴- ادبيات تحقيق.. ۶
۱-۵- اهداف تحقيق.. ۱۰
۱-۵-۱ اهدف کلي.. ۱۰
۱-۵-۲ اهداف جزئي.. ۱۰
۱-۵-۳ اهداف کاربردي.. ۱۱
۱-۶- سؤالات تحقيق.. ۱۱
فصل دوم:مروری بر ادبیات و پیشینه تحقيق
۲-۱- خليج فارس.. ۱۳
۲-۲- استان بوشهر.. ۱۴
۲-۳- نفت و آلودگي‌هاي نفتي.. ۱۵
۲-۴- ورود نفت به آب دريا.. ۱۷
۲-۵- تغييرات نفت پس از ورود به آب دريا.. ۱۷
۲-۵-۱ پراکنده شدن.. ۱۸
۲-۵-۲ پخش شدن مواد نفتي در…

دیدگاهتان را بنویسید