جداسازی و شناسایی باکتریهایی با توان تولید اگزوپلی ساکارید و نانوذرات نقره از محیط و بررسی ساختار اگزوپلی ساکارید سنتز شده حاوی نانوذرات نقره

جداسازی و شناسایی باکتریهایی با توان تولید اگزوپلی ساکارید و نانوذرات نقره از محیط و بررسی ساختار اگزوپلی ساکارید سنتز شده حاوی نانوذرات نقره

جداسازی و شناسایی باکتریهایی با توان تولید اگزوپلی ساکارید و نانوذرات نقره از محیط و بررسی ساختار اگزوپلی ساکارید سنتز شده حاوی نانوذرات نقره

فهرست مطالب
چکیده فارسی۱
فصل اولمقدمه۲
۱-۱-مقدمه ای در مورد سرکه و تاریخچه آن۳
۱-۲-مقدمه، خصوصیات و کاربرد های استوباکتر ها و گلوکونوباکتر ها۳
۱-۳- مقدمه و کاربردهای نانوذرات نقره۳
فصل دوممروری بر تحقیقات گذشته۶
۲-۱-مقدمه۷
۲-۲-تاریخچه استفاده از نانوذرات۹
۲-۳-روش های تولید نانوذرات۹
۲-۳-۱-تولید فیزیکی۱۰
۲-۳-۲-تولید شیمیایی۱۱
۲-۳-۲-۱- سل ـ ژل۱۲
۲-۳-۲-۲- واکنش حالت‌های جامد ـ مایع۱۲
۲-۳-۲-۳- چگالش فاز گازی۱۳
۲-۳-۳-تولید بیولوژیکی۱۳
۲-۴- مکانیسم تولید نانوذرات توسط…

دیدگاهتان را بنویسید