جداسازی و شناسایی اکتینومیست‌های تولید کننده‌ ترکیبات ضدمیکروبی از رسوبات بستر دریای مازندران

جداسازی و شناسایی اکتینومیست‌های تولید کننده‌ ترکیبات ضدمیکروبی از رسوبات بستر دریای مازندران

جداسازی و شناسایی اکتینومیست‌های تولید کننده‌ ترکیبات ضدمیکروبی از رسوبات بستر دریای مازندران

چکیده
اکتینومیست‌ها همواره به عنوان یک منبع اصلی تولید کننده آنتی‌بیوتیک‌های جدید و متابولیت‌های ثانویه متنوع، در داروسازی مورد توجه بوده‌ است.هدف ازاینتحقیقجداسازياکتینومیست‌هایتولیدکنندهمتابولیت‌های فعال ازرسوبات بستر دریای مازندرانوبررسیپتانسیلتولید متابولیت‌های ضدباکتریایی، ضد قارچی و آنزیمی توسطاینارگانیسم‌هامی‌باشد. رسوبات دریای مازندران از اعماق ۵ و ۱۰ متر جمع‌آوری شد. نمونه‌ها رقیق شده و برای…

دیدگاهتان را بنویسید