جایگاه غبن در استیفای ناروا به لحاظ فقهی و حقوقی…. pdf یا word

جایگاه غبن در استیفای ناروا به لحاظ فقهی و حقوقی....

جایگاه غبن در استیفای ناروا به لحاظ فقهی و حقوقی….

چکیده
تقریباً در همه نظام های حقوقی و حقوق ملی کشور ها، اصل لزوم و قداست قراردادها مورد توجه و احترام حقوقدانان بوده است. با این حال، پذیرش تأثیر اوضاع و احوال بر قراردادها، استثنایی بر اصل الزامی بودن قراردادهاست. تأثیر تغییرات، امکان تعدیل و تجدید نظر در قرارداد را به طرفین یا قاضی داده و یاحق فسخ را برای طرف قرارداد ایجاد می کند. غبن برای جلوگیری از ضرر است که در اثر نامتعادل بودن دو عوض به یکی از طرفین وارد می شود. قانون مدنی غبنی را…

دیدگاهتان را بنویسید