جایگاه ارزیابی کنترل‌هاي داخلی در حسابرسی موفق دستگاه‌هاي اجرایی دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات

جایگاه ارزیابی کنترل‌هاي داخلی در حسابرسی موفق دستگاه‌هاي اجرایی دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات

جایگاه ارزیابی کنترل‌هاي داخلی در حسابرسی موفق دستگاه‌هاي اجرایی دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات

فهرست مطالبعنوان صفحهچکیده ۱فصل اول: کلیات تحقیق۱-۱- مقدمه ۳۱-۲- بيان مسأله اساسی تحقیق ۴۱-۳- اعتبارات هزینه‌ای ۵۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق ۵۱-۴- اهداف مشخص تحقيق ۶۱-۴-۱- هدف اصلي ۶۱-۴-۲- اهداف فرعی ۶۱-۵- فرضيه‏هاي تحقیق ۷۱-۵-۱- فرضیه اصلی تحقیق ۷۱-۵-۲- فرضیه‌های فرعی ۷۱-۶- قلمروتحقیق ۸۱-۶-۱- قلمرو موضوعی تحقیق ۸۱-۶-۲- قلمرو زمانی تحقیق ۸۱-۶-۳- قلمرو مکانی تحقیق ۸۱-۷- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی ۸فصل دوم: مبانی نظری تحقیق و پیشینه۲-۱- مقدمه ۱۲۲-۲- کنترل داخلی ۱۳۲-۲-۱-…

دیدگاهتان را بنویسید