تکامل سلولهای جرم مرحله میوتیک و پست میوتیک در طی کشت سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی انسانی بر روی لایه تغذیه کننده و حضور غلظت های مختلف رتینوئیک اسید و

تکامل سلولهای جرم مرحله میوتیک و پست میوتیک در طی کشت سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی انسانی بر روی لایه تغذیه کننده و حضور غلظت های مختلف رتینوئیک اسید و

تکامل سلولهای جرم مرحله میوتیک و پست میوتیک در طی کشت سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی انسانی بر روی لایه تغذیه کننده و حضور غلظت های مختلف رتینوئیک اسید و

چکیده:
بر طبق آمارهای جهانی سال ۲۰۰۳ امروزه در دنیا بالغ بر ۵-۱۵ درصد از زوجهای جوان نابارور هستند حفظ ونگهداریو القای اسپرماتوژنز در شرایط in vitro میتواند به عنوان یک استراتژی درمانی برای درمان ناباروری در مردانی باشد که در معرض شیمی درمانی یا اشعه درمانی بوده ویا ضایعات نخاعی امکان ورورد به فاز میوز را در آنها مختل کرده است. در اینمطالعه ابتدا بیوپسی بیضه بیماران آزواسپرمی مورد دو مرحله هضم آنزیمی قرار گرفت. سپس سلولهای بنیادی…

دیدگاهتان را بنویسید