تولید و بررسی خصوصیات بیوشیمیایی آلفا آمیلاز باسیلوس لیکنیفورمیس ۱۳۹۰ BR

تولید و بررسی خصوصیات بیوشیمیایی آلفا آمیلاز باسیلوس لیکنیفورمیس 1390 BR

تولید و بررسی خصوصیات بیوشیمیایی آلفا آمیلاز باسیلوس لیکنیفورمیس ۱۳۹۰ BR

چکیده
در پژوهش حاضر ترشح و بررسی خصوصیات آلفا آمیلاز خارج سلولی از باکتری بومی باسیلوس لیکنیفورمیس ۱۳۹۰BRمد نظر بود. سویه ۱۳۹۰BR در محیط حاوی عصاره مخمر ۵/۰%، پپتون ۵/۰% و کلرید سدیم۵/۰% و آب شهر ۵% در دمای˚C30 و ۷~pH کشت داده شد و پس از گذشت مدت زمان ۲۴ ساعت، توسط نشاسته ۱/۰ % القا گردید. نتایج بیشترین میزان ترشح را ۱۸ ساعت پس از القا نشان داد. آنزیم توسط روش رسوب­دهی با استن(v/v)70% و ستون کروماتوگرافی تعویض یونیDEAE-Cellulose تا حد امکان تخلیص گردید. خصوصیات…

دیدگاهتان را بنویسید