توسعه مدل رياضي براي بهبود کيفيت و سلامت محصول همراه با پايداري محيط زيست و کارآمدي حمل و نقل در زنجيره تامين صنايع غذايي… pdf یا word

توسعه مدل رياضي براي بهبود کيفيت و سلامت محصول همراه با پايداري محيط زيست و کارآمدي حمل و نقل در زنجيره تامين صنايع غذايي...

توسعه مدل رياضي براي بهبود کيفيت و سلامت محصول همراه با پايداري محيط زيست و کارآمدي حمل و نقل در زنجيره تامين صنايع غذايي…

چکيده:
امروزه به دليل رقابتي شدن بازار، يک زنجيره تامين کارآمد در هر صنعتي مي­تواند نقش بسزايي در موفقيت آن داشته باشد. صنايع غذايي هم از اين موضوع مستثني نمي­باشند. اين صنعت به دليل وجود بازار فروش گسترده و سود زياد، در سال­هاي اخير به شدت مورد توجه سرمايه گذاران قرار گرفته است. در يک زنجيره تامين غذايي موفق مي­توان، کيفيت و سلامت محصول، کارآمدي حمل و نقل و پايداري محيط زيست را به عنوان فاکتورهاي اصلي در نظر گرفت.اين پژوهش مدلي…

دیدگاهتان را بنویسید