تحلیل گفتمان انتقادی در فیلم "یه حبه قند"

تحلیل گفتمان انتقادی در فیلم "یه حبه قند"

تحلیل گفتمان انتقادی در فیلم "یه حبه قند"

 فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول- کلیات پژوهش
۱-۱-مقدمه ۲
۱-۲-بیان مسئله ۳
۱-۳-اهمیت پژوهش ۴
۱-۴-هدف­های پژوهش ۴
۱-۵-پرسش­های پژوهش ۴
۱-۶-فرضیه­های پژوهش ۵
۱-۷-محدودیت­های پژوهش ۵
۱-۸-معرفی اصطلاحات بنیادی ۵
 
فصل دوم- مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱-مقدمه ۱۰
۲-۲-مبانی نظری پژوهش ۱۰
۲-۲-۱-تحلیل گفتمان/ انتقادی ۱۰
۲-۲-۲-رویکردهای تحلیل گفتمان انتقادی ۱۲
۲-۲-۲-۱-رویکرد میشل فوکو ۱۴
۲-۲-۲-۲-رویکرد ورث­وداک ۱۹
۲-۲-۲-۳-رویکرد توون­دایک ۲۲
۲-۲-۲-۴-رویکرد نورمن فرکلاف…

دیدگاهتان را بنویسید