تحلیل چند معیاره مبتنی بر GIS برای مکان یابی بیمارستان( مطالعه موردی: شهر اردبیل)…… pdf یا word

تحلیل چند معیاره مبتنی بر GIS برای مکان یابی بیمارستان( مطالعه موردی: شهر اردبیل)......

تحلیل چند معیاره مبتنی بر GIS برای مکان یابی بیمارستان( مطالعه موردی: شهر اردبیل)……

  فهرست مطالب
عنوان صفحه
 چکیده…۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه..۳
۱-۲ بیان مسئله…۳
۱-۳ اهداف تحقیق…۵
۱-۴ اهمیت تحقیق… ۵
۱-۵ سوالات تحقیق…۵
۱-۶ پیشینه تحقیق…۵
۱-۷ روش تحقیق……………………………… ۶
۱-۸ روش تجزیه و تحلیل داده ها……………….. ۶
۱-۹ تعریف واژه ها………………………….. ۷
فصل دوم: ادبیات و مستندات، چاچوب ها و مبانی، سابقه و پیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه…………………………………. ۹
۲-۲ مکان یابی……………………………… ۱۰
۲-۳ ویژگی های موثر بر مکان یابی…………………

دیدگاهتان را بنویسید