تحلیل فلسفی آیات خیر وشر در قرآن کریم…. pdf یا word

تحلیل فلسفی آیات خیر وشر در قرآن کریم....

تحلیل فلسفی آیات خیر وشر در قرآن کریم….

چکیده
در جهان پیرامون ما پدیده­هایی وجود دارند که خوشایند افراد نیستند، از قبیل: سیل، زلزله، مرض، مرگ و غیر اینها. از این گونه پدیده­ها به شرور تعبیر می­شود. مسئله شرور و راز آفرینش آنها، از گذشتة دور ذهن بشر را به خود مشغول کرده است. شرور، دست آویزی برای ملحدان مبدأ و معاد شده است.
به راستی شرور از کدام سرچشمه نشئت گرفته­اند؟! از این جهت در طی تاریخ عدّه­ای برای حفظ قداست خداوند، آفرینش این امور را به او نسبت نداده­اند و برای آن…

دیدگاهتان را بنویسید