تحلیل فضایی مکانی فضای سبز شهری در استان گیلان (مطالعه موردی بوستانهای ناحیه ۱)…. pdf یا word

تحلیل فضایی مکانی فضای سبز شهری در استان گیلان  (مطالعه موردی بوستانهای ناحیه 1)....

تحلیل فضایی مکانی فضای سبز شهری در استان گیلان (مطالعه موردی بوستانهای ناحیه ۱)….

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده.۱
مقدمه…۲
فصل اول : کلیات طرح تحقیق…۳
۱-۱: بيان مسئله..۴
۱-۲: اهداف تحقيق…۴
۱-۳: سوالات تحقيق…۵
۱-۴: فرضيه هاي تحقيق…۵
۱-۵: روش تحقيق ومراحل آن……………………………. ۵
۱-۵-۱: روش گردآوری اطلاعات…………………………… ۵
۱-۵-۲: ابزارگردآوري اطلاعات………………………….. ۵
۱-۶: جامعه آماری…………………………………… ۵
۱-۶-۱: تجزيه وتحليل اطلاعات………………………….. ۵
۱-۷: مشكلات ومحدوديتهاي تحقيق………………………… ۶
۱-۸: واژه ها ومفاهیـم…

دیدگاهتان را بنویسید