تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم (مورد مطالعه :دانش آموزان مقطع متوسطه ی شهرستان میاندرود)… pdf یا word

تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم   (مورد مطالعه :دانش آموزان مقطع متوسطه ی شهرستان میاندرود)...

تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم (مورد مطالعه :دانش آموزان مقطع متوسطه ی شهرستان میاندرود)…

 چکیده:
از دهه ۱۹۹۰ رويكردهاي سنتی توسعه گردشگري به چالش كشيده و با تاكيد همزمان بر پيامدهاي مطلوب و نامطلوب گردشگري، حركت از گردشگري انبوه به سوي رويكرد توسعه پايدار گردشگري آغازشد. رویکردبهاکوتوریسم،بهعنوانالگويفضاییگردشگريدرطبیعت،امروزهموردتوجهفراوانقرارگرفتهاست .علّتاینتوجهنهفقطبهخاطرگردشگريولذّتبردنازآنبوده،بلکهبهعنوانیکوسیلهيحفاظتمحیطوتوسعهياقتصادينیزمحسوبشدهاست.در این دیدگاه اکوتوریسم در وهله نخست ناظر بر…

دیدگاهتان را بنویسید