تحليل فقهي اجاره به شرط تمليک، احکام و آثار آن…. pdf یا word

تحليل فقهي اجاره به شرط تمليک،  احکام و آثار آن....

تحليل فقهي اجاره به شرط تمليک، احکام و آثار آن….

چکيده
 قرارداد اجاره به شر ط تمليک از جمله عقودي است که مهد آن حقوق کامن لا است که در برخي نظام‌هاي حقوقي از جمله حقوق ايران که بر مبناي فقه اماميه است ذکر شده است، اين قرار داد به صورت امروزي سابقه¨ فقهي ندارد، به همين دليل در قانون مدني ذکر نشده است، اصطلاح اجاره به شرط تمليک اولين بار در سال ۱۳۶۱ش توسط شوراي پول و اعتبار در حقوق ايران به کار گرفته شد که اين طور تعريف شده است «قراردادي است که به موجب آن، مورد معامله در پايان مدت…

دیدگاهتان را بنویسید