تحليلي بر تغییرات کاربری اراضي در شهرداریهای کلانشهر تبریز (مطالعه موردی منطقه سه شهرداری تبریز) طرح تفصیلی جدید در مقایسه با طرح تفصیلی قدیم….. pdf یا word

تحليلي بر تغییرات کاربری اراضي در شهرداریهای کلانشهر تبریز (مطالعه موردی منطقه سه شهرداری تبریز) طرح تفصیلی جدید در مقایسه با طرح تفصیلی قدیم.....

تحليلي بر تغییرات کاربری اراضي در شهرداریهای کلانشهر تبریز (مطالعه موردی منطقه سه شهرداری تبریز) طرح تفصیلی جدید در مقایسه با طرح تفصیلی قدیم…..

عنوان

صفحه

فصل اول : كليّات تحقيق

 

۱-۱٫ مقدمه

۲

۱-۲٫ بيان مسئله

۳

۱-۳٫ اهميت موضوع تحقيق

۵

۱-۴٫ اهداف تحقيق

۶

۱-۵٫ کاربرد نتایج تحقیق

۶

۱-۶٫ سوالات تحقيق

۷

۱-۷٫ قلمرو تحقیق

۷

۱-۸٫ محدودیت­های تحقیق

۸

۱-۹٫ ساختارتحقیق

۸

فصل دوّم : پيشينه تحقيق

 

۲-۱٫ مقدمه

۱۱

۲-۲٫ تاریخچه کاربری اراضی

۱۲

۲-۳٫ کاربری اراضی چیست

۱۴

۲-۴ عدالت اجتماعی در مطالعات…

دیدگاهتان را بنویسید