تجربه دینی شناختاری در قرآن…. pdf یا word

تجربه دینی شناختاری در قرآن....

تجربه دینی شناختاری در قرآن….

چکیده:
هدف این پایان نامه بررسی تجربة دینی شناختاری در قرآن است. دیدگاه‌های مختلفی پیرامون تجربة دینی مطرح گردیده که مهمترین آنها تجربة دینی شناختی ادراکی می‌باشد. سؤال اصلی این پایان‌نامه این است که آیا قرآن تجربه دینی را به عنوان منبع مستقل شناخت و معرفت به رسمیّت می‌شناسد؟ اگر چنین است آیا همه تجارب دینی دارای چنین بار معرفتی هستند یا اینکه بین موارد آن تفاوتی وجود دارد؟
فرضیة اصلی پایان‌نامه ما این است که قرآن تجربه دینی…

دیدگاهتان را بنویسید