تبیین و تحلیل نحوه توزیع و پراکنش پارکهای محله ای از نظر نوع، اندازه و عملکرد در تقسیمات کالبدی سلمانشهر و پیش بینی سطح موردنیاز و برآورد ک pdf یا word

تبیین و تحلیل نحوه توزیع و پراکنش پارکهای محله ای از نظر نوع، اندازه و عملکرد در تقسیمات کالبدی سلمانشهر و پیش بینی سطح موردنیاز و برآورد ک

تبیین و تحلیل نحوه توزیع و پراکنش پارکهای محله ای از نظر نوع، اندازه و عملکرد در تقسیمات کالبدی سلمانشهر و پیش بینی سطح موردنیاز و برآورد ک

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده…۱
فصل اول : کلیات تحقیق…۲
۱-۱- مقدمه…۳
۱-۲- بیان..۴
۱-۳- اهداف تحقیق…۵
۱-۳-۱- هدف اصلی از انجام پژوهش….۵
۱-۳-۲- اهداف فرعی از انجام پژوهش….۵
۱-۴-اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن….۵
۱-۵- سوال پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..۶
۱-۵-۱- سوال / سوال های اصلی پژوهش……………………………………………………………………………………………………۶
۱-۵-۲- سوال فرعی…

دیدگاهتان را بنویسید