تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه ۱ شهرداری تهران….. pdf یا word

تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1  شهرداری تهران.....

تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه ۱ شهرداری تهران…..

 فهرست مطالب:
چکیده …۱
فصل ۱٫ کلیات تحقیق ….۱
۱_۱ بيان مسئله …۲
۲_۱ سؤالات تحقیق ….۳
۳_۱ فرضيات تحقیق ..۳
۴_۱ اهداف تحقیق …۳
۵_۱ جنبه جديد بودن تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. ۴
۶_۱ روش شناسی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… ۴
۷_۱ جامعه آماری و حجم نمونه……………………………………………………………………………………………… ۵
۸_۱ موانع و محدودیت…

دیدگاهتان را بنویسید