تبيين مقايسه اي آغـازآفرينش جهـان دركيهان شناسي جديد با تأكيد برآراء ملاصدرا…. pdf یا word

تبيين مقايسه اي آغـازآفرينش جهـان دركيهان شناسي جديد با تأكيد برآراء ملاصدرا....

تبيين مقايسه اي آغـازآفرينش جهـان دركيهان شناسي جديد با تأكيد برآراء ملاصدرا….

 
چکیده
آغاز آفرینش جهان از بحثهای مشترک بین کیهان شناسی و فلسفه است ؛ هر دو دیدگاه به این مسئله اهتمام داشته اند، اگرچه طی سالهای اخیر مسئله آغاز در کیهان شناسی رونق بیشتری نسبت به فلسفه دارد ؛ در کیهان شناسی جديد که با کشف هابل و انتشار مقاله اش شروع شد، آغاز جهان از یک انفجار بزرگ در فضا زمان صفر میباشد و در فلسفه که در این پژوهش ، نظر ملاصدرا مورد تأکیید است ، آفرينش آغازي ندارد و اساسا تعیین نقطه آغاز برای جهان بیهوده است . این پژوهش…

دیدگاهتان را بنویسید