تبيين اصول سياست و راهبردهاي پيامبر اعظم (ص) در تشكيل حكومت…. pdf یا word

تبيين اصول سياست و راهبردهاي پيامبر اعظم (ص) در تشكيل حكومت....

تبيين اصول سياست و راهبردهاي پيامبر اعظم (ص) در تشكيل حكومت….

چكيده
كليدواژه‌ها: سيره، سياست، سيره سياسي، راهبرد، سيستم، پيامبر(ص)، دولت نبوي(ص).
پژوهش حاضر، در پي پاسخ گويي به اين سؤال اصلي است: جايگاه سياست و حكومت در سيره نبوي(ص) چيست؟
در دوره‌هاي اخير، با روي كار آمدن نظام هاي سياسي جديدي مبتني بر تفكر مدرنيته و تبليغ تز جدايي دين از سياست، بعضي از متفكران اسلامي در مواجهه با اين نظام‌ها، وجود سياست و حكومت در اسلام را منكر شده و حتي به نفي حكومت ديني پيامبر(ص) پرداختند.
براي پاسخ به اين…

دیدگاهتان را بنویسید