تاثیر ۶ هفته تمرینات دایره ای پلایومتریک بر برخی از فاکتورهای آمادی جسمانی دانش آموزان کشتی گیر منطقه ۱۱ شهر تهران

تاثیر 6 هفته تمرینات دایره ای پلایومتریک بر برخی از فاکتورهای آمادی جسمانی دانش آموزان کشتی گیر منطقه 11 شهر تهران

تاثیر ۶ هفته تمرینات دایره ای پلایومتریک بر برخی از فاکتورهای آمادی جسمانی دانش آموزان کشتی گیر منطقه ۱۱ شهر تهران

 فهرست مطالب
عنوان صفحه
 چکیده۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه۲
۱-۲- بيان مساله۳
۱-۳- اهميت و ضرورت تحقيق۶
۱-۴- اهداف تحقيق۷
۱-۴-۱- هدف کلی:۷
۱-۴-۲- اهداف ويژه۷
۱-۵- فرضيه‌هاي تحقيق۷
۱-۶- محدوديت‌هاي تحقيق۸
۱-۷- پيش فرض‌هاي تحقيق۸
۱-۸- تعاریف كاربردي واژه‌ها و اصطلاحات۸
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه۱۰
بخش اول: مبانی نظری تحقیق:۱۰
۲-۲- تمرینات پلایومتریک۱۰
۲-۳- تعریف تمرینات پلایومتریک۱۱
۲-۴- ابعاد فیزیولوژیکی تمرینات پلایومتریک۱۱
۲-۵-…

دیدگاهتان را بنویسید