تاثیر یک برنامه تمرین بر تعادل و قدرت دانش آموزان دختر کم توان ذهنی دوره ابتدايي

تاثیر یک برنامه تمرین بر تعادل و قدرت  دانش آموزان  دختر  کم توان ذهنی  دوره ابتدايي

تاثیر یک برنامه تمرین بر تعادل و قدرت دانش آموزان دختر کم توان ذهنی دوره ابتدايي

 
چکیده
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر یک دوره تمرین برتعادل و قدرت دانش آموزان دختر کم توان ذهنی می باشد.جامعه آماری دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر دوره ابتدایی با سن تقویمی ۱۰ تا۱۵ سال است و نمونه در دسترس ۲۶ نفر بود که از بین ۴۰دانش آموز کم توان ذهنی مرکز آموزش استثنایی نرگس شهرستان تربت حیدریه انتخاب شده اند وبه روش تصادفی ساده با جانشین به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی ۱۳ نفر(سن=سال۸۲/۱±72/13،قد= cm 46/8±146،وزن= kg…

دیدگاهتان را بنویسید