تاثیر نوسانات مالی بر نوسانات رشد بخش صنعت در ایران… pdf یا word

تاثیر نوسانات مالی بر نوسانات رشد بخش صنعت در ایران...

تاثیر نوسانات مالی بر نوسانات رشد بخش صنعت در ایران…

چکیده :
توسعه و رشداقتصادي ازاهداف کلان اقتصادي هرکشورمیباشد و یکی از فاکتورهای تحقق این مهم، توسعه و رشد صنعت آن کشور می باشد که ملاک موفقیت در این هدف، ایجاد ثبات است. تحقق ثبات از طریق شناخت عوامل ایجاد کننده آن و برطرف نمودن آن ها، می تواند موثر باشد. هدفمطالعهکنونیبررسی میزانتاثیر توسعه مالی و نوسانات ناشی از آن بر نوسانات رشد صنایع وابسته به نقدینگی (سرمایه درگردش) بالا می باشد. از این رو، تخمینبهکمکیکمدلاقتصادسنجیدر دوره زمانی…

دیدگاهتان را بنویسید