تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1/Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ها

تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1/Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ها

تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1/Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ها

فهرست مطالب
  عنوان صفحه
 فصل اول: طرح پژوهش
۱-۱٫ مقدمه ..۲
۱-۲٫ بیان مسئله …. ۳
۱-۳٫ ضرورت و اهميت پژوهش… ۷
۱-۴٫ اهداف پژوهش .. ۱۰
۱-۴-۱٫ هدف کلی. ۱۰
۱-۴-۲٫ اهداف اختصاصی . ۱۰
۱-۵٫ سؤالات پژوهش…. ۱۰
۱-۶٫ قلمرو پژوهش ..۱۱
۱-۷٫ تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها …….. ۱۱
۱-۷ -۱٫تعاریف مفهومی………………….. ۱۱
۱-۷-۱-۱٫ فعالیت با شدت متوسط…………. ۱۱
۱-۷-۱-۲٫ فعالیت شدید ……………….. ۱۱
۱-۷-۱-۳٫ اینترفرون گاما……………… ۱۲
۱-۷-۱-۴٫اینترلوکین-۴……………… ۱۲
۱-۷-۱-۵٫ IL-4/IFN-γ…………………… 12
۱-۷-۱-۶….

دیدگاهتان را بنویسید