تاثیر سیستم های حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی

تاثیر سیستم های حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی

تاثیر سیستم های حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی

 

 فهرست مطالب
فصل اول کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه. ۳
۱-۲- بیان مسأله. ۴
۱-۳- اهميت و ضرورت پژوهش. ۵
۱-۴- هدف پژوهش. ۶
۱-۵- فرضيه‌هاي پژوهش. ۶
۱-۵-۱- فرضيه‌ اصلی. ۶
۱-۵-۲- فرضيه های فرعی. ۶
۱-۶-روش انجام پژوهش. ۷
۱-۶-۱- روش پژوهش و گردآوري داده­ها. ۷
۱-۶-۲- جامعه آماري و نمونه پژوهش. ۸
۱-۶-۳- روش تجزيه و تحليل داده‌ها. ۸
۱-۷- استفاده کنندگان از نتایج پژوهش. ۹
۱-۸- تعريف واژه‌هاي كليدي. ۹
۱-۹- ساختار پژوهش. ۱۰

فصل دوم مبانی نظری پژوهش
۲-۱- مقدمه. ۱۲
۲-۲- مبانی نظری….

دیدگاهتان را بنویسید