تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر وزن و درصد چربی بدن دختران ۱۳تا ۱۷ ساله

تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر وزن و درصد چربی بدن دختران 13تا 17 ساله

تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر وزن و درصد چربی بدن دختران ۱۳تا ۱۷ ساله

چكيده
هدف از اين پژوهش، تاثير تمرين هوازي تناوبی بر وزن و درصد چربي بدن دختران نوجوان بود.به همين منظور، تعداد ۳۰نفر از دانش آموزان ۱۷-۱۳ ساله شهر در استان خراسان با استفاده از روش نمونه گيري هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند و دردو گروه ۱۵نفره تجربي(سن،قد،وزن) و كنترل (سن،قد،وزن) قرار گرفتند. روش اجرا:۱۵نفر از آزمودنی‌ها(گروه تجربي) در طی ۸ هفته تحت فعاليت هوازي به شكل تناوبي،۳جلسه در هفته و هر جلسه۴۵دقيقه قرار گرفتند و ۱۵نفر دوم(گروه كنترل)…

دیدگاهتان را بنویسید