تاثیر تغییرپذیری در سطح افزونگی اجرا برای سطوح مختلف مهارت بر یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال

تاثیر تغییرپذیری در سطح افزونگی اجرا برای سطوح مختلف مهارت بر یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال

تاثیر تغییرپذیری در سطح افزونگی اجرا برای سطوح مختلف مهارت بر یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال

 فصل اول: مقدمه و طرح تحقیق
مقدمه… ۲
بیان مسئله…. ۲
اهمیت و ضرورت تحقیق. ۶
اهداف تحقیق…. ۶
فرضیه های تحقیق… ۷
پیش فرض های تحقیق.. ۷
محدودیت های تحقیق.. ۷
رعایت کردن نکات اخلاقی… ۷
تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها… ۸
فصل دوم: مبانی نظری و پژوهشی تحقیق
مقدمه…………………………………….. ۱۱
مبانی نظری………………………………… ۱۱
تغییر پذیری تمرین……………………….. ۱۱
تغییر پذیری در اجرای حرکت………………… ۱۷
تفاوت افراد ماهر و مبتدی…………………. ۲۲
پیشینه…

دیدگاهتان را بنویسید