تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار با توجه به فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی در بین مدیران بانک صادرات ایران… pdf یا word

تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار با توجه به فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی در بین مدیران بانک صادرات ایران...

تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار با توجه به فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی در بین مدیران بانک صادرات ایران…

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه۰
۱-۱٫ مقدمه۱
۱-۲٫ تعريف مسأله و بيان اصلي تحقيق. ۲
۱-۳٫ اهمیت و ضرورت انجام کار. ۲
۱-۴٫ فرضیات تحقیق. ۵
۱-۵٫ سوالات تحقیق. ۶
۱-۶٫ اهداف تحقیق. ۶
۱-۷٫ نوآوری تحقیق. ۷
۱-۸٫ استفاده کنندگان تحقیق. ۸
۱-۹٫ ساختار تحقیق. ۸
فصل دوم: ادبیات تحقیق. ۹
۲-۱٫ مقدمه۳۲
۲-۲٫ مبانی نظری. ۳۲
۲-۳٫ پیشینه تجربی. ۳۹
۲-۳-۱٫ مطالعات داخلی. ۳۹
۲-۳-۲٫ مطالعات خارجی. ۴۵
۲-۴٫ جمع بندی و پیشنهاد مدل. ۴۷
فصل سوم: روش شناسی تحقیق. ۵۵
۳-۱٫ مقدمه۵۶
۳-۲٫ نوع تحقیق. ۵۶
۳-۳٫ جامعه آماری…

دیدگاهتان را بنویسید