تاثیریک دوره تمرین استقامتی ومکمل سازی عصاره آبی دانه شنبلیله بر سطوح ویسفاتین و واسپین در رت های نر دیابتی شده باSTZ

تاثیریک دوره تمرین استقامتی ومکمل سازی عصاره آبی دانه شنبلیله بر سطوح ویسفاتین و واسپین در رت های نر دیابتی شده باSTZ

تاثیریک دوره تمرین استقامتی ومکمل سازی عصاره آبی دانه شنبلیله بر سطوح ویسفاتین و واسپین در رت های نر دیابتی شده باSTZ

 فهرست مطالب
 عنوان صفحه
 فصل اول : مقدمه و کلیات طرح تحقیق
۱-۱ مقدمه.. ۳
۱-۲ بیانمسئله….۷
۱- ۳اهمیتو ضرورت انجامپژوهش.. ۸
۱-۴اهدافپژوهش . ۸
۱-۵ فرضیههایپژوهش.۹
۱- ۶محدودیت های پژوهش.۱۰
۱-۷تعریف واژه ها و اصطلاحات …۱۰٫
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱مقدمه..۱۳
۲-۲ مبانی نظری پژوهش ….۱۳…
۲-۳ پیشینه پژوهش …..۱۵
فصل سوم :روش اجرای پژوهش
۳-۱ مقدمه ………………………………………………………………………………………………. ..۲۰
۳-۲ روش پژوهش…

دیدگاهتان را بنویسید