تاثير قرارگيري درازمدت در معرض امواج الکترومغناطيس با فرکانس بسيار پايين بر فعاليت مکانيکي آئورت ايزوله موش صحرايي نر و تداخل اثر آن با سيستم‌هاي کولی

تاثير قرارگيري درازمدت در معرض امواج الکترومغناطيس با فرکانس بسيار پايين بر فعاليت مکانيکي آئورت ايزوله موش صحرايي نر و تداخل اثر آن با سيستم‌هاي کولی

تاثير قرارگيري درازمدت در معرض امواج الکترومغناطيس با فرکانس بسيار پايين بر فعاليت مکانيکي آئورت ايزوله موش صحرايي نر و تداخل اثر آن با سيستم‌هاي کولی

چکیده
افزایشروزافزوناستفاده از دستگاه‌های الکتریکیمولدامواجالکترومغناطیسدر زندگی مدرن، و تاثیر آن بر پارامترهای فیزیولوژیک مانند فشارخون مارابرآنداشت تااثرات احتمالی اینامواجرا بر فعالیت مکانیکیآئورت ايزوله بررسیکنیم. ۲۱ سر موش صحرایی نر بالغ به سه گروه تقسیم شدند : گروه آزمایش به مدت۷۵روزدرمعرضامواج الکترومغناطیسباشدتیکمیلی تسلاوفرکانس۵۰هرتزقرارگرفتندگروه شاهد در شرایطی مشابه با گروه آزمایش ولی در سولنوئید خاموش…

دیدگاهتان را بنویسید