تأمین اجتماعی و رفاه عمومی از منظر امام خمینی (رحمه الله عليه(…. pdf یا word

تأمین اجتماعی و رفاه عمومی از منظر امام خمینی (رحمه الله عليه(....

تأمین اجتماعی و رفاه عمومی از منظر امام خمینی (رحمه الله عليه(….

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده..۱
فصل اول: كليات تحقيق…۲
مقدمه…۳
۱-۱- بیان مسئله..۴
۱-۲- ضرورت و اهمیت تحقیق..۵
۱-۳- اهداف تحقیق..۵
۱-۴- سؤالات تحقیق..۶
۱-۵- فرضیات تحقیق…۶
۱-۶- سابقه و پیشینه‌ی تحقیق……………………….. ۶
۱-۷- تعریف مفاهیم و اصطلاحات………………………. ۹
۱-۸- روش‌شناسی تحقیق……………………………… ۱۱
۱-۹- روش تحقیق………………………………….. ۱۲
۱-۱۰- روش جمع‌آوری اطلاعات وجمع بندي………………… ۱۲
فصل دوم: بررسي معيارها وبنيان‌هاي اساسي تامين اجتماعي…

دیدگاهتان را بنویسید