تأثیر ترتیب حرکت در تمرین مقاومتی بر پاسخ هورمون تستوسترون.

تأثیر ترتیب حرکت در تمرین مقاومتی بر پاسخ هورمون تستوسترون.

تأثیر ترتیب حرکت در تمرین مقاومتی بر پاسخ هورمون تستوسترون.

 فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل ۱- مقدمه و معرفي
۱-۱- مقدمه …۲
۱-۲- بيان مسئله ..۲
۱-۳- ضرورت و اهميت تحقيق ..۳
۱-۴- اهداف تحقيق ..۵
۱-۴-۱- اهداف کلی..۵
۱-۴-۲- اهداف اختصاصی …۵
۱-۵- فرضیه­های پژوهش.۵
۱-۵-۱- فرضیه­های اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………….۵
۱-۵-۲- فرضیه­های جانبی…………………………………………………………………………………………………………………………………۵
۱-۶- محدودیت­های تحقیق…

دیدگاهتان را بنویسید