تأثير کوئرستين بر شاخص هاي عملکردي و ساختار بافتي کبد در رت هاي نر تيمار شده با سولفات آهن

تأثير کوئرستين بر شاخص هاي عملکردي و ساختار بافتي کبد در رت هاي نر تيمار شده با سولفات آهن

تأثير کوئرستين بر شاخص هاي عملکردي و ساختار بافتي کبد در رت هاي نر تيمار شده با سولفات آهن

چکیده
مقادیر اضافی آهن، بویژه برای کبد که محل اصلی ذخیره ی آهن بدن است، ممکن است سمی باشد. مکانیسم های ایجاداثرات سیتوتوکسیک آهن اضافی شامل افزایش تشکیل رادیکال های آزاد و لیپید پروکسیداسیون در غشاهای اندامکی است. از آنجا که کوئرستین یک آنتی اکسیدان قوی با توانایی جاروب کنندگی رادیکال است، اثراتش بر اختلالات عملکردی و آسیب های بافتی کبدی القاء شده توسط سولفات آهن در رت بررسی شد. اثرات سولفات آهن بر روی ۵ گروه از رت های نر نژاد ویستار (۲۵۰-۲۱۰…

دیدگاهتان را بنویسید