تأثير هشت هفته تمرين هوازي و رژيم غذايي كاهش وزن بر نیمرخ لیپیدی خون و آدیپونکتین زنان غيرفعال ميانسال

تأثير هشت هفته تمرين هوازي و رژيم غذايي كاهش وزن بر نیمرخ لیپیدی خون و آدیپونکتین زنان غيرفعال ميانسال

تأثير هشت هفته تمرين هوازي و رژيم غذايي كاهش وزن بر نیمرخ لیپیدی خون و آدیپونکتین زنان غيرفعال ميانسال

فهرست مطالب
فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه۲
بیان مسأله۳
ضرورت و اهمیت تحقیق۶
اهداف تحقیق۸
هدف کلی۸
اهداف ویژه۸
فرضیه های تحقیق۱۰
تعریف واژه ها۱۱
فصل دوم: ادبیات تحقیق
مبانی نظری۱۴
چاقی و بیماریزایی۱۴
چاقی و حساسیت به انسولین۱۴
چاقي و بیماری عروق کرونر قلب۱۴
چاقي و سرطان۱۵
چاقي و استئوآرتریت۱۵
چاقی و تعادل انرژی۱۵
اتیولوژی چاقی۱۶
تأثیر سن بر چاقی۱۶
سبک زندگی۱۸
عوارض چاقی۲۱
ترمودینامیک چاقی و از دست دادن وزن۲۴
عدم تحرک بعنوان دلیل برای چاقی۲۶
تعادل…

دیدگاهتان را بنویسید