بیان وتخلیص پروتئين نوترکيب DR2418 داينوکوکوس راديودورانس در اشريشيا کلي

بیان وتخلیص پروتئين نوترکيب DR2418  داينوکوکوس راديودورانس در اشريشيا کلي

بیان وتخلیص پروتئين نوترکيب DR2418 داينوکوکوس راديودورانس در اشريشيا کلي

فهرست
عنوان صفحه
فصل اول : مقدمه و کلیات.. ۲
فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده. ۷
۲-۱- ترمیم شکستگیهای DNA دورشتهای:. ۱۱
۲-۲- مکانیسم ترمیم شکستگی DNA دورشته ای:. ۱۲
۲-۲-۲- اتصال تک رشته (SSA):. 13
۲-۲-۳- سنتز Extended وابسته به اتصال رشته ها (ESDSA): 13
۲-۳- ساختار نوکلئوتید. ۱۴
۲-۴- پاسخ سلول های داینوکوکوس متعاقب اشعه گاما:. ۱۵
۲-۵- ژن های دخیل در مقاومت بخشی به اشعه:. ۱۶
۲-۶- منابع میکروبی مقاوم به پرتو فرابنفش و پیامدهای درمانی: ۱۸
۲-۷- فواید اکستریموفیلهای مقاوم در برابر…

دیدگاهتان را بنویسید