بهینه سازی باکتریهای تولید کننده آنزیم l Asparginase در بستر جامد با استفاده از روش Resoponse surface methodology

بهینه سازی باکتریهای تولید کننده آنزیم l Asparginase در بستر جامد با استفاده از روش Resoponse surface methodology

بهینه سازی باکتریهای تولید کننده آنزیم l Asparginase در بستر جامد با استفاده از روش Resoponse surface methodology

فهرست مطالب
چکیده۱
فصل اول:کلیات پژوهش۲
مقدمه:۳
۱-۱- اهداف پژوهش۳
۱-۲- فرضیه های پژوهش۴
۱-۳- پرسش های پژوهش۴
۱-۴- تعریف اصطلاحات و واژگان تحقیق۴
۱-۴-۱- آنزيم ها و ساختار آن ها.. ۴
۱-۴-۲- مكانيسم عمل آنزيم ها.. ۵
۱-۴-۳- عوامل موثر بر فعاليت آنزيم ها.. ۶
۱-۴-۴- انواع آنزيم.. ۸
۱-۴-۵- آنزيم هاي ميكروبي و انواع آن ها.. ۹
۱-۴-۶- معرفي آنزيم ال-آسپارژيناز.. ۱۰
۱-۴-۷- منابع توليد آنزيم ال آسپارژيناز.. ۱۱
۱-۴-۸- مكانيسم عمل و ساختار آنزيم ال آسپارژيناز.. ۱۳
۱-۴-۹- خاك و ميكروفلور آن.. ۱۵
۱-۴-۱۰-…

دیدگاهتان را بنویسید