بهينه يابي چند متغیره یک شبكه توزيع آب با رویداشت به اطمینان پذیری… pdf یا word

بهينه يابي چند متغیره یک شبكه توزيع آب  با رویداشت به اطمینان پذیری...

بهينه يابي چند متغیره یک شبكه توزيع آب با رویداشت به اطمینان پذیری…

چکیده
با توجه به کمبود آبهای شیرین و در دسترس جهت شرب، تامین و توزیع آب در شبکه های آبرسانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. شبکه‌های آب شهری را می توان با توجه به مسائل هیدرولیکی، هزینه و اطمینان‌پذیری به‌صورت چند متغیره بهینه یابی کرد. در این پایان نامه شبکه آبرسانی شهرک بزین، واقع در غرب شهر شیراز با ۱۹۰۷ مشترک، به عنوان مورد مطالعاتی انتخاب و بکمک نرم افزار WaterGEMS شبیه سازی گردید.فشارو میزان آب ورودی به شهرک از طریق فلومتر…

دیدگاهتان را بنویسید