بن‏مایه‏های کلامی امامت در قصص قرآن کریم….. pdf یا word

بن‏مایه‏های کلامی امامت در قصص قرآن کریم.....

بن‏مایه‏های کلامی امامت در قصص قرآن کریم…..

  مقدمه
 موضوع امامت یکی از مهترین مباحث کلامی است که از جایگاه ویژه ای در میان مسلمانان برخوردار است لذا پژوهش های بسیاری پیرامون آن سامان یافته است که در میان این آثار به ظرفیت قصص قرآن در استنباط کلامی مسائل امامت کمتر مورد توجه قرار گرفته که در این نوشتار به این موضوع خواهیم پرداخت.
 اما ارائه مبانی تخصصی استنباط کلامی از آیات قصص و نیز تبیین گونه های ارتباط قصص با مسائل کلامی امامت و نیز گونه های استدلال به قصص قرآن و نیز ارائه…

دیدگاهتان را بنویسید