برقراری ارتباط و تعامل اجتماعی در قالب طراحی مرکز خرید گرگان…. pdf یا word

برقراری ارتباط و تعامل اجتماعی در قالب طراحی مرکز خرید گرگان....

برقراری ارتباط و تعامل اجتماعی در قالب طراحی مرکز خرید گرگان….

دانشگاه آزاد اسلامی
فهرست مطالب
چکیده۱
اهمیت موضوع۲
فصل ۱۳
کلیات۳
مقدمه۴
۱ ـ ۱ ـ مفهوم مراکزتجاری۴
۱ ـ ۲ ـ هدف ازایجادمراکزتجاری۵
۱ ـ ۳ ـتاریخچه مراکزتجاری۵
۱ ـ ۴ ـ تاریخچه مراکزخریددرایران۵
فصل ۲۷
ویژگیهاوعملکردهای بازار۷
۲ ـ ۱ ـ شهر و بازار۸
۲ ـ ۱ ـ ۱ ـ کلیات۸
۲ ـ ۱ ـ ۲ ـاقتصادشهری و بازار۸
۲ ـ ۲ ـ بازار۹
۲ ـ ۲ ـ ۱ ـ مفهوم بازار۹
۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ پیدایش بازار۱۱
۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ کارکردهای بازار۱۳
۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ بررسی بازارهاازدیدگاه اجتماعی۱۳
۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۲ ـ بررسی…

دیدگاهتان را بنویسید