بررسی و نقد ایرادات قوشچی بر موضوع امامت «تجرید العقائد»… pdf یا word

بررسی و نقد ایرادات قوشچی بر موضوع امامت «تجرید العقائد»...

بررسی و نقد ایرادات قوشچی بر موضوع امامت «تجرید العقائد»…

چکیده:
واژگان کلیدی: قوشچی، محقق طوسی، امامت، خلیفه.
قوشچی از متکلمان اشعری است که شرح مهمی بر تجرید العقائد محقق طوسی نگاشته است که به شرح جدید معروف شده است. وی در مبحث امامت شرح، خود در نقد آراء محقق طوسی سعی بلیغ نموده است و کوشیده است شبهات فراوانی به اندیشه های محقق طوسی وارد نماید.
قوشچی از جهت روش از آراء متکلمین اشعری مذهب از جمله ایجی و تفتازانی و میر سید شریف جرجانی و فخر رازی تبعیت می‌کند. وی در حقیقت در بحث امامت همان شبهات…

دیدگاهتان را بنویسید