بررسی و مقایسه عددی ظرفیت باربری گروه شمع های مخروطی و استوانه ای به روش اجزای محدود سه بعدی … pdf یا word

بررسی و مقایسه عددی ظرفیت باربری گروه شمع های مخروطی و استوانه ای به روش اجزای محدود سه بعدی ...

بررسی و مقایسه عددی ظرفیت باربری گروه شمع های مخروطی و استوانه ای به روش اجزای محدود سه بعدی …

چكيده
در اين تحقيق ظرفيت باربري گروه شمع‌هاي مخروطي و گروه شمع‌هاي استوانه‌اي با حجم يكسان محاسبه شده و مورد مقايسه قرار مي‌گيرند. با توجه به كم بودن بررسي‌هاي عددي و مدلسازي‌ها توسط نرم افزار براي شمع‌هاي مخروطي نسبت به آزمايش‌هاي آزمايشگاهي در اين زمينه، در اين تحقيق مدلسازي گروه شمع‌ها توسط نرم‌افزار سه بعدي۲۰۱۲ PLAXIS با استفاده از روش اجزاي محدود انجام شده است. همچنين با توجه به اهميت شمع‌ها در گروه نسبت به…

دیدگاهتان را بنویسید