بررسی و ساماندهی اسکان غیر رسمی نمونه موردی: محله قلعه کامکار در شهر قم …. pdf یا word

بررسی و ساماندهی اسکان غیر رسمی  نمونه موردی: محله قلعه کامکار در شهر قم ....

بررسی و ساماندهی اسکان غیر رسمی نمونه موردی: محله قلعه کامکار در شهر قم ….

 

فهرست مطالب
 

صفحه
 

فصل اول: كليات تحقيق

۱

 

۱-۱- بيان مسئله

۱

 

۱-۲-فرضيات تحقيق

۳

 

۱-۳- اهداف تحقيق

۴

 

۱-۴- اهميت و ضرورت تحقيق

۵

 

۱-۵- سئوالات تحقيق

۶

 

۱-۶- روش مطالعه

۷

 

۱-۷-تعاريف و مفاهيم

۹

 

۱-۸- پيشينه تحقيق

۲۳

 

۱-۹- مشكلات تحقيق

۲۹

 
فصل دوم: اسكان غيررسمي در جهان و ايران

۳۲

 

۲-۱- اسكان غيررسمي در جهان

۳۲

 

۲-۲-…

دیدگاهتان را بنویسید