بررسی ویژگی های شغلی کارکنان ادارات کل ورزش جوانان استان کهگیلویه و بویر احمد بر اساس مدل JCM

بررسی ویژگی های شغلی کارکنان ادارات کل ورزش جوانان استان کهگیلویه و بویر احمد بر اساس مدل JCM

بررسی ویژگی های شغلی کارکنان ادارات کل ورزش جوانان استان کهگیلویه و بویر احمد بر اساس مدل JCM

فصل اول : مقدمه و معرفی
مقدمه۱
بیان مسأله۳
اهمیت و ضرورت پژوهش۶
اهداف پژوهش۷
هدف کلی۷
اهداف اختصاصی۷
محدودیت های پژوهش۸
الف) حدود۸
ب) محدودیت۸
تعریف مفاهیم و واژه های پژوهش۹
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش
زیربنای نظری۲
مطالعه و بررسی تشخیص شغل۲
ویژگی های شغلی۳
نظریه اسناد به ضرورت های کار۵
الگوی پردازش اطلاعات اجتماعی:۷
نظریه هاکمن و اولدهام۸
الگوی ویژگی های شغلی (JCM)11
مولفه های ویژگی های شغلی۱۴
الف- تنوع مهارت ها۱۵
ب- هویت وظیفه۱۵
ج-…

دیدگاهتان را بنویسید