بررسی نقش لیکوپن بر کاهش کلسترول خون موش نر آزمایشگاهی

بررسی نقش لیکوپن بر کاهش کلسترول خون موش نر آزمایشگاهی

بررسی نقش لیکوپن بر کاهش کلسترول خون موش نر آزمایشگاهی

چکيده
هدف از پژوهش حاضر، تعیین تأثیر لیکوپن بر کاهش کلسترول خون موش نر آزمایشگاهی بود. به این منظور، ۲۷ سر موش نر آزمایشگاهی در این پژوهش شرکت کردند و به­طور تصادفی به پنج گروه تجربی (۲۳n=، سن: ۲ ماه، با میانگین وزنی: ۱۰۳٫۷ گرم) و کنترل (۴n=، سن: ۲ ماه، با میانگین وزنی: ۱۱۷٫۵گرم) تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت هشت هفته، رژیم غذایی به میزان ده گرم پلت به ازای هر صد گرم وزن موش یک گرم از رژیم غذایی حاوی لیکوپن بود. نمونه­های خونی بعد از ۱۲ ساعت، به­صورت…

دیدگاهتان را بنویسید