بررسی نقش سیلیکون در کاهش اثرات کادمیوم بر رشد گیاهچه گوجه فرنگی(Lycopersicum esculentum)

بررسی نقش سیلیکون در کاهش اثرات کادمیوم بر رشد گیاهچه گوجه فرنگی(Lycopersicum esculentum)

بررسی نقش سیلیکون در کاهش اثرات کادمیوم بر رشد گیاهچه گوجه فرنگی(Lycopersicum esculentum)

فهرست مطالب
عنوانصفحه
فصل اول :‌ مقدمه
۱-۱-فلزات سنگين و سميت آنها۱
۱-۲-كادميم و سميت آن در گياهان عالي۲
۱-۳-سيليكون و نقش آن در تنش فلزات سنگين ۵
۱-۴-روش هاي اعمال تنش كادميم در آزمايشگاه ۶ ۱-۵- گوجه فرنگی۷
۱-۵-۱- مشخصات گياه شناسي و شرايط رشد ۷
۱- ۵-۲- اهميت اقتصادی۸
۱-۵-۳- اهداف پروژه ۹
فصل دوم: مروري بر پژوهش‌ها
۲-۱- جذب و انتقال كادميم و تأثير آن بر جذب و انتقال عناصر غذايي در گياه۱۱
۲-۲- تجمع و سميت زدايي كادميم در گياه ۱۳
۲-۳- تأثير كادميم بر مراحل…

دیدگاهتان را بنویسید