بررسی نقش خصوصیات شرکت (در قالب عوامل مدل های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی) و تاثیر صنعت در هموارسازی سود تقسیمی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق

بررسی نقش خصوصیات شرکت (در قالب عوامل مدل های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی) و  تاثیر صنعت در هموارسازی سود تقسیمی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق

بررسی نقش خصوصیات شرکت (در قالب عوامل مدل های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی) و تاثیر صنعت در هموارسازی سود تقسیمی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق

 فهرست مطالب
چکیده
فصل اول: ….۱
۱-۱- مقدمه…۲
۱-۲- تعريف و بيان مسأله تحقيق….۲
۱-۳- اهميت و ضرورت انجام تحقيق……………………………………………………………………………………………………………….۳
۱-۴- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………۳
۱-۵- فرضيات و سئوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….۴
۱-۵-۱- سئوالات…

دیدگاهتان را بنویسید