بررسی میزان بیان ژن آلفا آمیلاز کبدی به روش Real time PCR در بافت کبد موش های نرمال و چاق….

بررسی میزان بیان ژن آلفا آمیلاز کبدی به روش Real time PCR   در بافت کبد موش های نرمال و چاق....

بررسی میزان بیان ژن آلفا آمیلاز کبدی به روش Real time PCR در بافت کبد موش های نرمال و چاق….

عنوان فهرست مطالب صفحه
چکیده: ۱
فصل اول: کلیات ۲
۱-۱- بیان مسئله. ۳
۱-۲- اهداف پژوهش. ۴
۱-۳- فرضیات اصلی پژوهش. ۴
۱-۴۱- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق. ۴
فصل دوم: مروری بر مطالعات گذشته ۵
۲-۱-آمیلاز ۶
۲-۱-۱- تاریخچه. ۶
۲-۱-۲- آمیلاز در تکامل انسان. ۶
۲-۱-۳- کارکردهای آمیلاز. ۷
۲-۱-۴- ساختار آمیلاز. ۹
۲-۱-۵- اندازه گیری سطح خونی. ۹
۲-۲- آلفا آمیلاز ۱۰
۲-۲-۱-کارکرد آلفاآمیلاز. ۱۱
۲-۲-۲- آلفا آمیلاز در فیزیولوژی انسان. ۱۲
۲-۳- آمیلاز بزاقی یا Ptyalin 12
۲-۳-۱- تنوع ژنتیکی در آمیلاز بزاقی….

دیدگاهتان را بنویسید