بررسی مورفولوژی و میکروسکوپی قارچ های مولد مایکوتوکسین به ویژه آفلاتوکسین در پسته و تعیین آفلاتوکسین های پسته به روش HPLC در شهرستان دامغان

بررسی مورفولوژی و میکروسکوپی قارچ های مولد مایکوتوکسین به ویژه آفلاتوکسین در پسته و تعیین آفلاتوکسین های پسته به روش HPLC در شهرستان دامغان

بررسی مورفولوژی و میکروسکوپی قارچ های مولد مایکوتوکسین به ویژه آفلاتوکسین در پسته و تعیین آفلاتوکسین های پسته به روش HPLC در شهرستان دامغان

چکیده
هدف: پسته یکی از مهم­ترین محصولات کشاورزی ایران است. از این رو آلودگی آن به قارچ­های تولید کننده آفلاتوکسین می­تواند از عوامل خطرناک برای سلامت و اقتصاد جامعه باشد. لذا در بررسی حاضر پسته­های کشت شده در شهرستان دامغان از نظر حضور قارچ آسپرژیلوس ومیزان آفلاتوکسین مورد بررسی قرار گرفت.روش: تعداد ۶۰ نمونه پسته به صورت تصادفی از باغات زیر کشت پسته شهرستان دامغان جمع آوری گردید. برای جداسازی و شناسایی آسپرژیلوس، نمونه­های تهیه…

دیدگاهتان را بنویسید